ગરીબ કલ્યાણ મેળો - Login Selection
જીલ્લો
શહેરી / ગ્રામ્ય / બધા
તાલુકો
પાસવર્ડ Login  Change Password   
વિભાગમાંથી મળેલ સુચના મુજબ ડેટા એન્ટ્રી તા.26/08/2015બુધવારે સવારે 11:00 કલાક સંપૂર્ણ પણે બંધ કરવામાં આવ છે. જેમને કોઇ પણ એન્ટ્રી બાકી હોઇ તા.26/08/2015બુધવાર સવારે 11:00 કલાક સુધીમા પૂર્ણ કરી લેવાની રહેશે.ત્યાર બાદ ડેટા એન્ટ્રી મોડયુલ બંધ થઇ જશે તેની સ્રર્વેએ નોંધ લેવી.
i-Khedut પોર્ટલ લાભાર્થી રીપોર્ટ
Digital India
Designed & Developed by NIC